hero-banner

Lagerbolag – Det enkla sättet att starta aktiebolag!

LÄS MER

Starta aktiebolag med eller utan revisor?

Starta aktiebolag med eller utan revisor?

Idag är det vanligt att starta och driva aktiebolag utan revisor. Innan man bestämmer sig för om man vill ha en revisor eller inte så finns det en del saker som man bör tänka på och känna till.

Det första man bör veta är vad en revisor egentligen fyller för funktion.

 • Revisorn granskar företagets redovisning och hur styrelsen sköter företaget.
 • Revisorn skriver revisionsberättelse till årsredovisningen.
 • Revisorn sköter inte företagets ekonomi eller redovisning, detta ansvar åligger bolagets styrelse. Revisorns ansvar är att granska hur detta arbete sköts.

Är du osäker på hur redovisning i ett aktiebolag ska utföras så rekommenderar vi att du använder dig av en redovisningsbyrå för att få hjälp. Om du vill ha tips på en revisor i din närhet så kan du maila till oss så försöker vi hjälpa dig.

Hur vet du om du behöver en revisor eller inte?

De flesta aktiebolag kan startas utan en revisor men vissa aktörer behöver alltid ha en revisor. Exempelvis måste ett publikt bolag eller ett företag som bedriver finansiell verksamhet alltid ha en tillsatt revisor.

En första förutsättning för att kunna välja att inte ha en revisor är att det finns en bestämmelse i bolagsordningen där det framgår att det inte behöver finnas någon revisor. Finns det en bestämmelse i bolagsordningen att bolaget måste ha en revisor så måste bolagsordningen först ändras innan valet att inte ha revisor kan bli aktuellt.

Även om det går bra att starta aktiebolaget utan revisor så kan det ändå bli aktuellt efter ett par år att behöva utse en revisor. Det gäller om minst två av följande krav uppfylls under de två senaste räkenskapsåren:

 • Fler än 3 anställda.
 • Mer än 1 500 000 i balansomslutning.
 • Mer än 3 000 000 i nettoomsättning.

Tänk på att det är samma två krav som ska vara uppfyllda två år i rad.

Hur gör du om du behöver utse en revisor?

Det är bolagsstämman som väljer revisor och valet av revisor ska anmälas till Bolagsverket. Årsstämman är ett bra tillfälle att fatta beslut kring frågeställningen om man vill ha en revisor. Då kan man även passa på att utse en.

Om du har valt att starta ett aktiebolag utan revisor så är det först under verksamhetens tredje räkenskaps år som du behöver ta ställning till om bolaget ska ha en revisor eller inte.

Även om man har valt att inte ha en revisor så kan man ibland behöva använda en. Det kan till exempel bli aktuellt vid vissa förändringar av aktiekapitalet eller vid beslut om fusion.

Även om valet blir att inte ha en revisor så måste en årsredovisning upprättas för varje räkenskapsår och skickas in till Bolagsverket. En årsredovisning består av flera delar:

 • Förvaltningsberättelse.
 • Resultaträkning.
 • Balansräkning.
 • Noter.

Det är styrelsen som ansvarar för att årsredovisningen görs och alla i styrelsen ska skriva under densamma. Styrelsen ska också se till att kalla till årsstämma där aktieägarna ska besluta om att fastställa resultat- och balansräkningen samt besluta om bolagets resultat. Det här gäller för alla aktiebolag oavsett om de har revisor eller inte.

Det som skiljer sig om ni har en revisor är att revisorn också ska lämna en revisionsberättelse som ska skickas in till Bolagsverket tillsammans med årsredovisningen.

När ska årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket?

När räkenskapsåret är slut kan årsredovisningen upprättas. Inom 6 månader skall årsstämma hållas där det beslutas om:

 • att fastställa resultat- och balansräkning.
 • hur resultatet ska disponeras.

Efter årsstämman ska en i styrelsen intyga besluten som fattades på årsstämman på en kopia av årsredovisningen, detta kallas för fastställelseintyg.

Originalet av årsredovisningen ska ni behålla själv, kopian av årsredovisningen tillsammans med fastställelseintyget i original ska skickas in till Bolagsverket. Den ska vara Bolagsverket tillhanda senast 7 månader efter utgången av räkenskapsåret.

Redan vid 1 dags försening beslutar Bolagsverket att det ska utgå en förseningsavgift, det kan bli totalt tre förseningsavgifter om årsredovisningen inte lämnas in. Bolagsverket kan också besluta om tvångslikvidation vilket innebär att bolaget måste läggas ner.

Att inte lämna in årsredovisningen i tid kan med andra ord innebära att det både blir dyrt och att ni måste avveckla bolaget.

Sammanfattningsvis kan alltså de flesta aktiebolag startas utan revisor men alla måste ändå lämna in en årsredovisning till Bolagsverket.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Köp ditt lagerbolag av oss idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på våra lagerbolag. Vi kan ha ditt nya bolag klart inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!